Leeuwerik 152
2295 PJ KWINTSHEUL 

Tel:   06 - 46 177 072
Fax:  0174 - 29 76 51

pdeswart@win-winmediation.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  Win-Win mediation

A. ALGEMEEN

Artikel 1  Toepasselijkheid; totstandkoming

Deze Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Win-Win Mediation en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. afnemer worden door Win-Win mediation niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen van Win-Win mediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Een overeenkomst tussen Win-Win mediation en haar opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge opdracht of inschrijving door de opdrachtgever en de aanvaarding daarvan door Win-Win mediation. Een opdracht geldt als aanvaard door Win-Win mediation, als zij niet binnen veertien dagen uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

Win-Win Mediation kan de overeenkomst direct ontbinden, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surséance van betaling van de wederpartij wordt ingediend of de wederpartij in liquidatie komt te verkeren of zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

Win-Win Mediation is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de wederpartij van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de wederpartij uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 2 Prijzen

Alle door Win-Win Mediation gepubliceerde tarieven luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege. 

Win-Win Mediation behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te wijzigen, met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een aangekondigde tariefsverhoging mede van toepassing zal zijn op een lopende overeenkomst, heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om die overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 3 Betaling

De betaling van facturen van Win-Win Mediation dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen – met ingang van de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Win-Win Mediation is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-, onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen.

Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.

Iedere betaling van de wederpartij strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Verrekening door de wederpartij van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op Win-Win Mediation meent te hebben, is uitgesloten.

Win-Win Mediation behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Win-Win Mediation niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden tengevolge van enig handelen of nalaten van Win-Win Mediation of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Win-Win Mediation per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Win-Win Mediation verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

In het geval dat Win-Win Mediation door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Win-Win Mediation naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Win-Win Mediation ingeschakelde derden.

Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

De wederpartij dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bijWin-Win Mediation te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens Win-Win Mediation na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 5 Vrijwaring

De wederpartij is volledig aansprakelijk jegens Win-Win Mediation voor de schade die Win-Win Mediation of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de wederpartij of haar werknemers van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst.

De wederpartij vrijwaart Win-Win Mediation tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de wederpartij of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst. Voorts vrijwaart de wederpartij Win-Win Mediation en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Win-Win Mediation zal in dat geval door de wederpartij volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interessen die voor Win-Win Mediation en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Win-Win Mediation uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Win-Win Mediation.
Niets uit de door Win-Win Mediation uitgegeven of beschikbaar gestelde werken mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Win-Win Mediation.

Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Win-Win Mediation beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 7 Diverse bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

Indien door Win-Win Mediation gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.

Win-Win Mediation is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren.

De administratie van Win-Win Mediation geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de wederpartij verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Win-Win Mediation verrichte werkzaamheden. Win-Win Mediation en de wederpartij erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.

Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Win-Win Mediation en de wederpartij die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Den Haag, onverminderd het recht van Win-Win Mediation om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.

 

B. MEDIATION

Artikel 8 Betaling

Indien niet de volledige betaling van de verstuurde voorschotnota is ontvangen, is Win-Win Mediation gerechtigd de mediation en alle werkzaamheden van de mediator op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.

Indien een afspraak met de mediator niet 24 uur tevoren is afgezegd, worden de uren volledig in rekening gebracht.

Artikel 9 Positie Win-Win Mediation

Win-Win Mediation kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van mediation, als rechtstreeks van partijen die een geschil door middel van mediation wensen op te lossen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in volle omvang op deze verschillende rechtsverhoudingen met Win-Win Mediation van toepassing.

De diensten van Win-Win Mediation kunnen op het gebied van mediation beperkt zijn tot het voordragen van een mogelijk geschikte mediator, het communiceren met de mediation partijen en het verlenen van administratieve en faciliterende diensten ten behoeve van mediation. Win-Win Mediation is derhalve niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de mediation. Indien de betrokken mediator in dienst is van Win-Win Mediation, aanvaardt Win-Win Mediation haar eventuele aansprakelijkheid als werkgever, slechts indien en voor zover dergelijke aansprakelijkheid dwingendrechtelijk op haar rust, zulks onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10  NMI voorschriften

Alle mediations die door Win-Win Mediation worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van het Nederlandse Mediation Instituut ("NMI"). In geval van een eventuele aanpassing van het NMI reglement behoudt Win-Win Mediation zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden.

Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 Weigering; annulering

Win-Win Mediation heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kunnen Win-Win Mediation en de door haar voorgedragen mediator zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediation procedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Win-Win Mediation zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

Artikel 12 geen getuigenverklaring / verschoningsrecht

Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Win-Win Mediation en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Win-Win Mediation er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.

Contact

Voor informatie,offerte,of een afspraak:

Win-Win Mediation
Leeuwerik 152
2295 PJ KWINTSHEUL

Email: pdeswart@win-winmediation.nl

Tel:   06 - 46 177 072
Fax:  0174 - 29 76 51
www.win-winmediation.nl

Inschrijving KvK Haaglanden: 27277369
Rabobank Naaldwijk, rekeningnummer: 11 49 70 602

Procedure en kosten

Mediation betekent: samen oplossen
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Maar vaak zien ze de oplossing niet, doordat ze in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

De mediator staat niet boven de partijen. Hij doet geen 'uitspraak van bovenaf'. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing, ligt in de regel hoog. Het is immers hun oplossing. Ook wordt de relatie niet onnodig beschadigd.

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden gedwongen om aan het mediationproces mee te doen. En de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het onafhankelijke Nederlands Mediation Instituut NMI.

Hoe werkt mediation?
Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. Daarin spreken ze af om te proberen het geschil gezamenlijk via mediation op te lossen. Ook de spelregels van de mediation worden hierin opgenomen en het mediationreglement wordt van toepassing verklaard. 

Het mediationproces is informeel en flexibel. De mediator is procesbegeleider. Hij brengt vastgelopen communicatie weer op gang. Hij stimuleert de partijen tot overleg. Emoties en zaken worden gescheiden. De partijen zijn actief en hebben een grote inbreng. De mediator kiest geen partij, maar helpt de partijen in hun onderhandelingsproces. Geen juridische standpunten, maar hun belangen en de toekomst staan daarbij voorop.

De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een eigen oplossing. Via mediation komen vaak creatieve oplossingen tot stand, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win situatie op. De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee wordt de mediation afgesloten.

De praktijk laat zien dat mediation een hoge slaagkans heeft. Een oplossing wordt bovendien meestal in relatief korte tijd bereikt. Cijfers hierover zijn te vinden op de website van het NMI: www.nmi-mediation.nl

Voordelen

Mediation biedt belangrijke voordelen:

 • snel
 • relatief goedkoop
 • toekomstgericht
 • flexibel en informeel
 • vertrouwelijk en besloten
 • actieve inbreng van partijen
 • deskundige begeleiding
 • ruimte voor creatieve oplossingen
 • belangen staan centraal
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
 • gezamenlijke oplossing = win-win resultaat

Kosten

Particulieren kunnen een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. In dit gesprek wordt de werkwijze uitgelegd en kan met elkaar  kennis gemaakt worden. U kunt aan de hand van dit gesprek afwegen of de mediator voor u de gene is die de beide partijen naar een oplossing van het geschil kan leiden. Voorwaarde is wel dat beide partijen bij dit gesprek aanwezig zijn.  

Het uurtarief is op aanvraag, klik hier voor een directe link naar de contactpagina en stuur een e-mail, of bel ons op. 


Klik op  algemene voorwaarden voor de details

Kwaliteitsborging

Win-Win mediation maakt gebruik van NMI-geregistreerde mediators. Het Nederlands Mediation Instituut verzorgt de kwaliteitsbewaking van de Nederlandse mediators. Het NMI  beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie en een college van beroep.
Bent u niet tevreden over de kwaliteit van de mediation dan kunt u zich tot het NMI wenden.

Win-Win Mediation werkt samen met mr. G.P. van Eijk van advocatenkantoor DELB te Den Haag ten behoeve van de juridische toetsing van mogelijke oplossingsrichtingen die tijdens de mediation naar voren komen. Dit kantoor kan tevens de formele afwikkeling verzorgen.

 

klik hier voor het NMI-regelement

Overige conflicten

Uiteraard zijn er vele conflicten waar mediation zinvol kan zijn. Of dit nu zakelijke geschillen zijn in het bedrijfsleven of kwesties tussen de consument en een leverancier.

Denkt u ook eens aan conflicten tussen burger en overheid, tussen buren, in de gezondheidszorg, tussen ouders en onderwijsinstellingen.

In de bouw wordt mediation al jaren toegepast, dit mede door de tijdwinst die middels mediation te behalen is, en bij grote projecten een belangrijke factor is. Vele gemeenten kennen tegenwoordig buurtbemiddelingsprojecten waar het gaat om conflicten in wijken. Onderwijs heeft projecten lopen waarbij medescholieren, na een verkorte training, succesvol bemiddelen tussen medescholieren.

Deze vorm wordt peermediation genoemd.

Vermogenskwesties

Er zijn veel conflicten over vermogens. ze ontstaan in de meeste gevallen als ze verdeeld moeten worden. Bij zakelijke splitsingen, bij scheidingen en bij overlijden komen ze het meest voor.
Ook hier kan met conflictbemiddeling de schade aan relatie en geld op een snelle en bevredigende wijze worden geminimaliseerd. Voorwaarde is wel dat alle partijen met een belang in de zaak vrijwillig mee doen met de mediation.

En uw testament?

Na het overlijden is er een kans van 40% dat uw erfgenamen over uw nalatenschap in conflict raken. Hoe groter het vermogen, hoe hoger de kans. Maar het is niet altijd het geld waar het conflict over gaat, allerlei belangen kunnen mee gaan spelen, zoals de omgang tussen u en uw kinderen van kinds af aan, het schilderijtje boven uw bed en de inbreng van "de koude kant". 


Vererving en Mediation: De oplossing !

Door in uw testament bij de verdeling een mediation-clausule op te nemen kunt u na uw overlijden het risico van beschadigde relaties onder uw erven met 80% verkleinen. Bij het ontstaan van een conflict verplicht u uw erfgenamen middels de mediation-clausule eerst door de inzet van mediation escalatie te voorkomen.
Het is ook mogelijk om al voor uw overlijden de verdeling met uw erven onder leiding van een mediator door te nemen.

Wij informeren u graag over deze mogelijkheid.